Disclaimer

English

Transmission

E-mails and any files transmitted with it are confidential and intended solely for use of the individual or entity to whom they are addressed. Any publication, retransmission, distribution or other use of this information without the sender’s explicit permission is prohibited. The sender is neither liable for the proper transmission of this communication, nor for any delay in its receipt. If you have received an email in error, please delete from your system, destroy any hard copies and notify ict@schoneveld.nl

Terms and Conditions

All Schoneveld deliveries are subject to the Additional Terms and Conditions of Sale and Delivery of Schoneveld breeding and the General Terms and Conditions that apply to the Cultivation of Ornamental and Horticultural Plants issued by Plantum NL, registered 21 May 2012 with the Chamber of Commerce Rotterdam, Department Gouda, the Dutch association for breeding, tissue culture, production and trade of seeds and young plants. A copy of the Terms and Conditions can be downloaded from our website at https://www.schoneveld-breeding.com/termsandconditions. To the extent that these Additional Terms and Conditions do not explicitly deviate from the Plantum Terms and Conditions, the Plantum Terms and Conditions apply in full.

Support and information

Growing support or technical information is based on experience and feedback of several participants. Despite the fact that Schoneveld has put maximum effort in presenting or giving the correct information, Schoneveld cannot be held liable for any inaccuracies, incomplete information and/or for damage incurred by user as a consequence of the given information.

Photography, video, illustrations, artwork

All photographic material, videos, illustrations, other artwork or parts of it, may only be used for Schoneveld material and may not be copied, multiplied or used for other purposes without prior (written) approval of Schoneveld.

Our registered trademarks

SCHONEVELD SUPER SERIES – SUPER SERIE – FUJI – VERANO – DONATELLO –
CARINO – JIVE – PETTICOAT – DJIX – ALLURE – MERENGUE – VINTRO – MAMMOTH – MASAKO – PRIMULA TOUCH ME – PRICANTO – GALAXY – SWEET KISSES – SWEET KISSES AMORE – SWEET KISSES DOLCE – SWEET KISSES ROMANTICA – PRIMULA PEROLA – PRIMULA PARADISO –
VERANDA SELECTIONS – SPRINKLES – CAMPANULA FLORENTES – AVIDA – SURPRISE – SCHONEVELD – SCHONEVELD BREEDING, INNOVATORS IN NATURE – PREDICTING THE FUTURE BY CREATING IT –
SCHONEVELD, PLANT MORE VALUE – MORE VALUE BY SCHONEVELD –
SCHONEVELD SEEDPRO, GREAT THINGS START SMALL – Schoneveld PlantXperience – PLANTXPERIENCE

Our registered logos

Nederlands

Verzending

E-mails inclusief eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Publicatie, doorsturen, distributie of ander gebruik van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender is verboden. Tevens is de afzender niet aansprakelijk voor de juiste verzending van deze communicatie, of voor enige vertraging in de ontvangst ervan. Indien u een e-mail per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht deze te verwijderen uit uw systeem, eventuele papieren versies te vernietigen en ict@schoneveld.nl te informeren.

Algemene Voorwaarden

Op alle leveringen van Schoneveld zijn de Aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schoneveld Breeding van toepassing, alsmede de Algemene voorwaarden Sierteelt en Voedingstuinbouw Opkweek opgesteld door Plantum NL, op 21 mei 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda, de Nederlandse vereniging voor veredeling, weefselkweek, productie en handel van zaden en jonge planten. Een kopie van de Voorwaarden kan worden gedownload van onze website op https://www.schoneveld-breeding.com/termsandconditions. Voor zover deze Aanvullende voorwaarden niet uitdrukkelijk afwijken van de Algemene voorwaarden van Plantum, zijn de Algemene voorwaarden van Plantum volledig van toepassing.

Ondersteuning en informatie

Teeltondersteuning of technische informatie is op basis van ervaring en terugkoppeling van meerdere deelnemers. Ondanks het feit dat Schoneveld zich tot het uiterste heeft ingespannen om de correcte informatie te presenteren of geven, kan Schoneveld niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolledige informatie en/of door een gebruiker opgelopen schade als gevolg van de gegeven informatie.

Fotografie, video, illustraties, grafisch werk

Al het fotografische materiaal, video’s, illustraties, overig grafisch werk of delen ervan, mogen uitsluitend worden gebruikt voor materiaal van Schoneveld en mag niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gebruikt voor andere doeleinden zonder voorafgaande (schriftelijke) goedkeuring van Schoneveld.

Onze geregistreerde trademarks

SCHONEVELD SUPER SERIES – SUPER SERIE – FUJI – VERANO – DONATELLO –
CARINO – JIVE – PETTICOAT – DJIX – ALLURE – MERENGUE – VINTRO – MAMMOTH – MASAKO – PRIMULA TOUCH ME – PRICANTO – GALAXY – SWEET KISSES – SWEET KISSES AMORE – SWEET KISSES DOLCE – SWEET KISSES ROMANTICA – PRIMULA PEROLA – PRIMULA PARADISO –
VERANDA SELECTIONS – SPRINKLES – CAMPANULA FLORENTES – AVIDA – SURPRISE – SCHONEVELD – SCHONEVELD BREEDING, INNOVATORS IN NATURE – PREDICTING THE FUTURE BY CREATING IT –
SCHONEVELD, PLANT MORE VALUE – MORE VALUE BY SCHONEVELD –
SCHONEVELD SEEDPRO, GREAT THINGS START SMALL – Schoneveld PlantXperience – PLANTXPERIENCE

Onze geregistreerde beeldmerken